Przejdź do treści

Współczesna polszczyzna – zróżnicowanie stylistyczne


Poniższy artykuł opracowany został na podstawie materiałów naukowych, z których głównym źródłem bibliograficznym jest pozycja Wykłady ze stylistyki Doroty Zdunkiewicz-Jedynak. Opracowanie to jest podręcznym wyborem autora – po więcej informacji odsyłam czytelników do tekstu oryginalnego (bezpośrednie źródło podaję pod artykułem). 

Jeżeli uważasz, że artykuł narusza prawo autorskie, skontaktuj się z nami!

Język ogólny – język literacki – dialekt kulturalny

Podstawową odmianą języka, mającą zasięg międzynarodowy, i taką, którą posługują się wszyscy bez względu na wiek, płeć i pochodzenie społeczne i terytorialne, jest polszczyzna ogólna (język ogólnopolski). Dawniej stosowano na jej określenie dwa terminy, które znaczą jednak co innego:

 1. język literacki – to pojęcie odnosi się bardziej do polszczyzny pisanej,
 2. dialekt kulturalny – to pojęcie odnosiło się do języka mówionego, swobodnego.

Podstawową cechą języka ogólnego jest to, że może on obsługiwać różne sfery komunikacyjne, dzięki czemu powstają style funkcjonalne języka. Należą do nich:

 • odmiana artystyczna,
 • odmiana naukowa,
 • odmiana administracyjno-prawna (urzędowa),
 • odmiana religijna,
 • odmiana publicystyczna (publicystyczno-dziennikarska),
 • odmiana potoczna. 

System odmian funkcjonalnych pozostaje w złożonych relacjach wobec podziału na polszczyznę:

 • oficjalną (sformalizowane sytuacje publiczne i towarzyskie),
 • nieoficjalną (typowe dla kontaktów towarzysko-rodzinnych, prywatnych). 

Język mówiony i język pisany

Język mówiony jest realizowany za pomocą kanału fonicznego, a język pisany za pomocą kanału graficznego. Różnice między tymi wariantami polszczyzny dotyczą:

 • stopnia ich normalizacji,
 • zasobu leksyki,
 • konstrukcji gramatycznych. 

Charakterystyczne środki językowe języka mówionego:

 • powtórzenia,
 • anakoluty,
 • wypowiedzenia niedokończone,
 • autopoprawki,
 • polisyndeton (nadmiar spójników w składni),
 • retardacje (no i wiesz, prawda),
 • elementy parajęzykowe (mhmm, yyy, eee),
 • potok składniowy,
 • skróty składniowe,
 • elipsy,
 • podwójne orzeczenia (wziął zrobił),
 • niestandardowy szyk zdania podporządkowany intencji komunikacyjnej.

Erystyka niewerbalna 

Elementy komunikacji niewerbalnej towarzyszące odmianie mówionej języka:

 • aparycja (wygląd mówiącego),
 • kinetyka (zachowania, np.: wzrokowe, mimika, gesty),
 • proksemika (wykorzystanie w komunikacji relacji przestrzennych między nadawcą a odbiorcą),
 • parajęzyk (wysokość, barwa głosu, cechy prozodyczne, operowanie lokalizatorami – płaczem, śmiechem). 

Elementy komunikacji niewerbalnej definiują relacje między nadawcą i odbiorcą oraz kierują wrażeniami i kształtują wyobrażenia o mówiącym. Ważną funkcją erystyki niewerbalnej jest także wyrażanie własnych postaw i emocji (poznajemy je po postawie, tonie głosu, pozycji rąk, pocie na czole, itp.).

Przestrzeganie norm proksemicznych jest jednym z warunków, by komunikacja językowa była skuteczna, a ludzie w rozmowie dobrze się czuli. Należy zachować odpowiedni dystans.  

Odmiany polszczyzny 

 1. Regionalizmy – wyrazy mające związek z kulturą materialną, duchową i historią danego regionu, są to wyrazy charakterystyczne dla warstw wszystkich, w tym wykształconych, dla ludzi niemówiących gwarą, a pojawiające się w codziennej mowie w danym obszarze.
 2. Socjolekt – odmiana języka narodowego, którą posługują się pewne wspólnoty połączone pewnym typem więzi społecznych, a także grupy wykonujące ten sam zawód, (np.: grypsera, slang uczniowski, gwara żołnierska).
 3. Profesjolekt – odmiana języka obsługująca komunikację w grupach zawodowych (np.: lekarzy, aktorów, prawników). 
 4. Dialekt – terytorialna odmiana języka usytuowana poza polszczyzną, ma z nią wspólną część słownictwa podstawowego i zasadniczo taką samą strukturę gramatyczną. 

Najogólniejszy podział (K. Nitscha) na podstawie cech fonetycznych obejmuje pięć okręgów dialektalnych:

   • wielkopolski,
   • śląski,
   • małopolski,
   • mazowiecki,
   • kaszubski (teraz już uznany za odrębny język). 

 


Bibliografia:

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 22-36.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu