Przejdź do treści

Styl potoczny – wyznaczniki


Poniższy artykuł opracowany został na podstawie materiałów naukowych, z których głównym źródłem bibliograficznym jest pozycja Wykłady ze stylistyki Doroty Zdunkiewicz-Jedynak. Opracowanie to jest podręcznym wyborem autora – po więcej informacji odsyłam czytelników do tekstu oryginalnego (bezpośrednie źródło podaję pod artykułem). 

Jeżeli uważasz, że artykuł narusza prawo autorskie, skontaktuj się z nami!

Dwa rozumienia pojęcia język potoczny w językoznawstwie

 1. kategoria stylistyczno-sytuacyjna, wiązana głównie z określoną sferą komunikacji, a dokładnie jej dialogowej, mówionej formy
 2. kategoria semantyczno-kulturowa, formy językowe jako eksponaty zdroworozsądkowego, naiwnego obrazu świata; dwa rejestry: neutralny i nacechowany, emocjonalny

Styl potoczny – centrum systemu stylowego języka

 • styl potoczny jest pierwszym w kolejności wariantem języka, którego uczymy się w procesie akwizycji języka narodowego
 • wystarcza nam od do porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych
 • jest używany najczęściej, przez największą liczbę użytkowników, w najróżniejszych sytuacjach życiowych
 • utrwala elementarne struktury myślenia i percepcji świata, związane z podstawowymi potrzebami człowieka w codziennych sytuacjach egzystencjalnych
 • stanowi bazę derywacyjną (podstawę do tworzenia i eksplikacji) dla pozostałych stylów językowych

Główne opozycje wyznaczające pozycję stylu potocznego

 • potoczność – poetyckość,
 • potoczność – naukowość,
 • potoczność – oficjalność.

Językowe wyróżniki stylu potocznego

 • silny związek z pozajęzykowymi (niewerbalnymi) i parajęzykowymi (prozodycznymi) sposobami komunikacji oraz z sytuacją komunikacyjną 
 • obecność dużej liczby gotowych reguł i stereotypów, umożliwiających szybkie generowanie tekstu
 • wariantywność jednostek językowych na różnych poziomach struktury językowej
 • codzienna bytowa tematyka
 • bogactwo środków służących humorystycznej interpretacji świata
 • emocjonalno-wartościujący charakter jednostek językowych
 • niski stopień spójności tekstów

Właściwości fonetyczne stylu potocznego

 • szybkie tempo mówienia i niedbałość artykulacyjna
 • osłabienie artykulacji spółgłosek występujących między samogłoskami, a nawet ich zanikanie
 • redukcja samogłosek nieakcentowanych, np. oryginalny [wym. orginalny]
 • upodobnienia głosek i uproszczenia grup spółgłoskowych
 • ujednolicenie typu akcentu – stabilizacja akcentu paroksytonicznego

Gramatyka potoczna

 • uproszczenia systemy fleksyjnego, wyeliminowanie wyjątków fleksyjnych, np. zastępowanie nietypowej końcówki miejscownik l. mn -mi końcówką -ami (liściami, dłoniami)
 • rozchwianie form w przypadkach z końcówkami równoległymi, np. procenta/procentu
 • tendencja do nieodmieniania nazw własnych oraz liczebników
 • wariantowość rodzajowa rzeczowników, np. pomarańcz/pomarańcza
 • brak imiesłowów
 • uniezależnianie się końcówek ruchomych czasu przeszłego, np. jak żeśmy przyjechali
 • częste konstrukcje równoważnikowe i eliptyczne
 • liczne powtórzenia
 • dominacja parataksy nad hipotaksą

Leksyka potoczna

 • dążność do tworzenia okazjonalnych metafor, porówna i związków wyrazowych
 • rozbudowana synonimia i polisemia
 • słownictwo zabarwione emocjonalnie (np. odlotowy), żartobliwie (np. zachciewajka) czy rubaszne (np. sikać)
 • wulgaryzmy
 • wyrażenia rytmizowane, np. esy-floresy, ryzyk-fizyk
 • okazjonalizmy, indywidualizmy, neologizmy sytuacyjne

Składniki potocznego obrazu świata

 • antropocentryzm, a nawet bodycentryzm – ludzkie ciało jest m. in. podstawą miary (np. łokcie), odniesieniem do relacji przestrzennych (np. pod nosem) i czasowych (np. za nami wakacje),
 • katolicyzm jako istotny element polskiej kultury (np. neofita, heretyk),
 • mitologizacja narodu (np. Polak potrafi).

Bibliografia:

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 96-106.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu